Omejitve pri gibanju, zbiranju, gostinstvu in rekreaciji

Objavljeno: 25. oktobra 2020

ZBIRANJE LJUDI

Od 20. oktobra je začasno prepovedano zbiranje več kot šest ljudi. Zbiranje do šest ljudi je dovoljeno samo, če je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo v skladu s sprejetimi navodili oz. priporočili NIJZ.

Velja tudi splošna prepoved prireditev, shodov, porok in verskih obredov.

Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka vlada ugotavlja vsakih sedem dni.

OMEJITVE GIBANJA PONOČI

Od 21. oktobra je omejeno gibanje ljudi med 21. in 6. uro, razen za primere odpravljanja neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, prihoda in odhoda na delo ter izvajanja nujnih delovnih nalog ter dostopa in nudenja storitev za nujne primere.

Ta določba ne velja za dejavnosti, ki se izvajajo za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb.

Od 23. oktobra sta sicer tudi v nočnem času dovoljeni dostava hrane, pijač, zdravil in osnovnih življenjskih potrebščin ter sobna strežba.

Prav tako nočna omejitev gibanja ne velja za potovanja oseb, ki so vstopile v državo z namenom tranzita čez njeno ozemlje v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Sloveniji.

Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka vlada ugotavlja vsakih sedem dni.

OMEJITVE GIBANJA MED REGIJAMI

Od 20. oktobra je vsem prepovedan prehod v druge regije. Izjeme so: prihod in odhod na delo, izvajanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje ter varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oz. oskrba ali nega družinskih članov in od 23. oktobra tudi izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom.

Izjeme so tudi dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev in zdraviliškega zdravljenja, dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev, dostop do storitev za nujne primere, dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona in dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami.

Prav tako je prehod v drugo regijo možen zaradi izvajanja vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču, ki pa po novem velja za člane istega gospodinjstva in ožje družinske člane lastnika zemljišča, ki so: zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec in partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, in njihovi starši, zakonski in nezakonski otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v družino z namenom posvojitve, kadar potujejo skupaj.

Po besedah ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa slednje velja tudi, ko je nepremičnina v tujini in je tako tranzit čez regije v drugo državo dovoljen. Ni pa več izjema koriščenje že rezerviranih turističnih namestitev.

Dovoljen je tudi tranzit oseb, ki so vstopile v državo, do sosednje države ali do svojega prebivališča v Sloveniji.

Za uveljavljanje izjem so potrebna dokazila (denimo o lastništvu itd.), tako kot je to veljalo spomladi za prehajanje mej občin. Prehode bo z naključnimi nadzori nadzorovala policija.

Strokovno utemeljenost ukrepov vlada ugotavlja vsakih sedem dni.

NOŠENJE MASK OZ. ZAŠČITE ZA NOS IN USTA

Uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza je obvezna tudi na odprtih javnih krajih oz. prostorih in v osebnih vozilih, če je v njem več oseb, ki ne živijo v istem gospodinjstvu.

Izjema so otroci do dopolnjenega 6. leta starosti, učenci v osnovni šoli in dijaki v srednji šoli, izključno ko so v matičnem oddelku, vzgojitelji predšolskih otrok in učitelji do vključno 5. razreda osnovne šole pri opravljanju neposrednega dela z otroki oz. učenci, višješolski in visokošolski učitelji, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala ter osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj tri metre.

ŠOLSTVO IN VRTCI

Od 26. oktobra bodo začasno zaprti vrtci, lahko pa župan občine, kjer vrtec obratuje, oceni, da je njegovo delovanje nujno potrebno. V tem primeru prepoved zbiranja za vrtec ne velja.

Prav tako bodo od 26. oktobra začasno zaprte osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom, glasbene šole, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (razen tistih, ki so ustanovljeni za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami) pa tudi srednje šole in višje strokovne šole ter fakultete. V tednu od 26. oktobra in 1. novembra so učenci in dijaki sicer na jesenskih počitnicah.

Zbiranje je prepovedano tudi v domovih za učence in v dijaških domovih, razen v primeru dijakov in študentov tujcev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča, in mladoletnikov brez spremstva s statusom prosilca mednarodne zaščite oziroma s priznano mednarodno zaščito.

Zaprtje od 26. oktobra velja tudi za organizacije za izobraževanje odraslih ter za študentske domove, razen v primeru študentov, ki imajo stalno prebivališče v študentskem domu in študentskih družin ter študentov tujcev in gostujočih profesorjev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča).

Izjeme, ki jih predvideva odlok pri zbiranju, veljajo za javne uslužbence, zaposlene v zavodih in posameznike, ki v teh zavodih opravljajo delo na drugi pravni podlagi (na primer podjemne ali avtorske pogodbe), in člane organov zavodov.

Vlada mora strokovno utemeljenost ukrepov presojati vsakih 7 dni.

ŠPORTNA REKREACIJA

Rekreacija je glede na najnovejše ukrepe vlade dovoljena individualno, v družinskem krogu ali v skupinah do šestih oseb ob upoštevanju trimetrske medsebojne razdalje. Fitnes centri morajo biti zaprti.

PROFESIONALNI ŠPORT

Še naprej je dovoljen tekmovalni vrhunski šport, treningi in tekme, a le kategoriziranim športnikom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda ter ostalim poklicnim športnikom. Vsi omenjeni morajo biti starejši od 15 let in morajo biti vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Tekmovanja so dovoljena le na ravni najvišjega državnega razreda ter na mednarodni ravni.

GOSTINSKA DEJAVNOST

Opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v gostinskih obratih je prepovedano. Brez časovne omejitve pa je dovoljena dostava jedi in pijač ter priprava jedi in pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oz. varovance.

Kot za vse druge dejavnosti ponujanja storitev je dovoljen osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, in sicer med 6. in 21. uro.

Strokovno utemeljenost ukrepov vlada ugotavlja vsakih sedem dni.

TRGOVINE

Od 24. oktobra velja začasna prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom. Izjeme pa so: prodajalne z živili vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, odprte so tudi tržnice in prodajalne s hrano za živali, pa tudi prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo gradbeno-inštalaterski material. Odprte ostajajo tudi trafike in kioski za prodajo časopisov in revij. Izvajajo se tudi vse druge druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja.

Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja ponudba ter prodaja blaga in storitev, se omeji na 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko, ali na 1 stranko, če je prostor manjši od 20 kvadratnih metrov. Ob nespoštovanju pravil ima pristojni inšpektor pravico in dolžnost omejiti ali prepovedati promet posameznih vrst blaga in izdelkov oz. opravljanje dejavnosti.

Normalno bodo delovale tudi dostavne službe. Ne glede na dejavnost je dovoljen osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, in sicer med 6. in 21. uro. Dovoljena je tudi prodaja na daljavo (npr. spletna prodaja, naročilo po telefonu), kot jo ureja zakon, ki ureja varstvo potrošnikov.

Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka vlada ugotavlja vsakih sedem dni.

LEKARNE

Lekarne in prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki ostajajo odprte. Enako velja za drogerije.

CVETLIČARNE, VRTNARIJE …

Odprte ostajajo kmetijske prodajalne, program vrt in kmetijstvo v drugih prodajalnah, drevesnice in vrtnarije ter cvetličarne.

BENCINSKI SERVISI in AVTOMEHANIKI

Bencinski servisi, servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (na primer vulkanizerske, avtoličarske, avtokleparske, delavnice za popravilo koles) ostajajo odprte. Avtopralnice so zaprte.

FINANČNE STORITVE

Banke, zavarovalniške storitve in pošta ostajajo odprte.

FRIZERJI IN KOZMETIČNI SALONI

Frizerske in kozmetične storitve so od 24. oktobra začasno prepovedane.

BAZENI

Velnes storitve in storitve bazenov so začasno ustavljene.

KULTURA IN ZABAVA

Diskoteke, nočni klubi in igralnice so zaprti. Enako velja za kinematografe in kulturne ustanove.

Vladni odlok dostopa do igrišč in igral ne zapira, tudi mestne občine ga v skladu z medsebojnim dogovorom ne bodo omejevale.

HOTELI

Nastanitveni objekti so začasno zaprti. Izjemoma pa jih lahko koristijo: osebe, ki zaradi opravljanja gospodarske dejavnosti potrebujejo nastanitev, tisti, ki opravljajo dejavnost javne službe v Sloveniji ter tuji državljani, ki v Slovenijo prihajajo s poslovnim razlogom, so predstavniki diplomatskih misij ali člani državniških delegacij; osebe, ki so s strani izvajalcev zdravstvene dejavnosti napotene na zdravljenje ali napotene, da v nastanitvenem obratu opravljajo zdravstveno dejavnost; športniki, strokovni delavci v športu in osebe, ki opravljajo dopolnilno strokovno delo v skladu z zakonom o športu.

Ponujanje nastanitvenih storitev je dovoljeno tudi za namen izvajanja ukrepov zaradi zajezitve okužbe z novim koronavirusom, in sicer v primeru izvajanja ukrepa osamitve, izolacije oz. karantene.

Gostje, ki so ob uveljavitvi tega odloka že nastanjeni v nastanitvenem obratu, lahko storitev koristijo do njenega poteka.

Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka vlada ugotavlja vsakih sedem dni.

JAVNI PROMET

Vozni redi avtobusnih prevoznikov se zaradi trenutnih razmer prilagajajo in dnevno spreminjajo. Od 26. oktobra vlaki Slovenskih železnic vozijo po prilagojenem počitniškem voznem redu, glede na ukrepe zajezitve in obvladovanja epidemije pa bo še mogoče dodatno prilagajanje voznih redov. V vseh mestnih občinah bo s 26. oktobrom mestni javni potniški promet prešel na poletni vozni red.

SODIŠČA

Procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah. Uradne ure na sodiščih so nespremenjene, vendar nevabljene stranke lahko na sodišče pridejo le ob predhodnem dogovoru preko objavljenih elektronskih naslovov oz. telefonskih številk.

Razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena zakona o sodiščih, morajo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe vloge vlagati le po pošti ali v postopkih, kjer je to omogočeno, preko portala eSodstvo.

V sodnih stavbah veljajo preventivni ukrepi za preprečitev okužbe z novim koronavirusom. Naroki, seje in zaslišanja se, če so izpolnjeni tehnični in prostorski pogoji, lahko izvedejo videokonferenčno. Dodatno se vodijo tudi seznami prisotnosti s kontaktnimi podatki vseh prisotnih oseb.

UPRAVNE ENOTE

Od 22. oktobra velja, da se mora za obisk upravne enote z namenom urejanja upravnih zadev stranka predhodno naročiti bodisi po telefonu ali elektronsko, nenaročene stranke pa upravne enote sprejemajo zgolj v nujnih primerih. Plačila (na primer upravne takse) se prioritetno izvaja z uporabo plačilnih ali kreditnih kartic.

Posamezne upravne enote sicer lahko dnevno prilagajajo delo glede na morebitne pojave okužb z novim koronavirusom med zaposlenimi.

Na ministrstvu za javno upravo ob tem opozarjajo, da lahko številne upravne zadeve (denimo izdajo osebne izkaznice, potnega lista, vozniškega dovoljenja ipd.) ljudje uredijo na katerikoli upravni enoti v Sloveniji in ne nujno na svoji. Več informacij je dostopnih na spleti strani ministrstva.

UKREPI NA MEJI

Peti protikoronski zakon, ki je začel veljati včeraj, na novo določa pravila napotitve v karanteno in pravila vstopa v Slovenijo za osebe, ki prihajajo iz držav ali njihovih delov, za katere obstaja visoko tveganje za okužbo z novim koronavirusom. Tako policija na meji od danes tem osebam ne izdaja več karantenskih odločb, ampak jih napoti v karanteno na domu, pri čemer izda poseben obrazec. Karanteni se je sicer mogoče izogniti z negativnim izvidom testa na prisotnost novega koronavirusa. Osebe, ki prihajajo iz zelenih ali oranžnih držav ali administrativnih enot držav, pa lahko v Slovenijo vstopajo brez omejitev.

Vlada je sicer z odlokom, ki bo začel veljati v ponedeljek, na novo spremenila tudi seznama zelenih in rdečih držav. Zeleni seznam tako zapušča Srbija, ki je bila še edina evropska država na njem doslej. Rdeči seznam držav oziroma njihovih delov pa je precej razširjen. Z izjemo hrvaške Istre in Primorsko-goranske županije ter avstrijske Koroške bodo tako od ponedeljka rdeče vse regije sosednih držav ob meji s Slovenijo.

Pravila dovoljujejo vstop v državo brez napotitve v karanteno na domu in brez predložitve negativnega testa tudi 17 izjemam, med katerimi so čezmejni dnevni delovni migranti, mednarodni prevozniki, osebe v tranzitu, člani tujih uradnih delegacij. Izjema so tudi nujni neodložljivi opravki ali nujni poslovni razlogi ter zdravstveni posegli ali pregledi. Prav tako lahko mejo prečkajo lastniki nepremičnin ali bivalnih plovil ter zakupniki, najemniki ali uporabniki nepremičnin, bivalnih plovil ali parcel v avtokampu v sosednji državi, pri čemer nekatere izjeme veljajo tudi za ožje družinske člane, če potujejo skupaj.

Vir: STA