Oprostitev plačila NUSZ v letu 2023

Št. zadeve: 422-0001/2022

Datum: 20.12.2022

OBVESTILO

Občinska uprava poziva vse, ki  izpolnjujejo pogoje za oprostitev plačila NUSZ v letu 2023, kot to določata šesti in osmi odstavek 12. člen Odloka  o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča  (Ur.list RS, št. 133/2003), da vlogo za oprostitev, skupaj s dokazili, predložijo občinski upravi najkasneje do 31.01.2023.

 V kolikor do tega roka vloge za oprostitev ne bodo predložene, bo NUSZ odmerjen po določilih Odloka.

Vloga za oprostitev  je na voljo na spletni strani Občine Rogatec. Za pridobitev vloge lahko pišete tudi  na e- pošto: obcina@rogatec.si.

Prav tako pozivamo vse občane, da pristojnemu občinskemu organu  do navedenega roka javijo morebitne spremembe (sprememba lastništva, sprememba zavezanca itd.), ki so se zgodile od zadnje odmere v letu 2022.

Občinska uprava Občine Rogatec

 

Šesti in osmi odstavek 12. člen Odloka  o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča  (Ur.list RS, št. 133/2003) določata:

Nadomestila se na lastno zahtevo za dobo 5 let oprosti občan, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradil družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni plačal stroške za urejanje stavbnega zemljišča po določbah zakona o stavbnih zemljiščih (komunalni prispevek). 

Nadomestila ne plačujejo občani, ki so prejemniki stalne oblike denarne socialne pomoči kot edinega vira preživljanja ali varstvenega dodatka po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje.