Nadzorni odbor

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.

Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov ožjih delov občine (krajevnih, vaških ali četrtnih skupnosti), javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

Nadzorni odbor občine Rogatec v mandatnem obdobju 2018 – 2022 sestavljajo naslednji člani:

 

1. Anton Šturbej član
2. Bruno Krklec član
3. Aleksandra Tudja članica
4. Angelca Šket članica
5. Lucija Koražija članica

 

Statut Občine Rogatec

Poslovnik nadzornega odbora

Program dela za leto 2021

KONČNA POROČILA O OPRAVLJENIH NADZORIH

Poročilo-JN 2016

Poročilo-VIZ OŠ

Poročilo-Zaključni račun 2015

Poročilo-Zaključni račun 2016

Poročilo-ZKTR