Nadzorni odbor

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.

Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov ožjih delov občine (krajevnih, vaških ali četrtnih skupnosti), javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

Nadzorni odbor občine Rogatec v mandatnem obdobju 2022 – 2026 sestavljajo naslednji člani:

1. Angelca Šket – članica
2. Lucija Koražija – članica
3. Nataša Firer-  članica
4. Dolores Pušaver – članica
5. Sabina Colnarič – članica

 

Statut Občine Rogatec

Poslovnik nadzornega odbora

Program dela za leto 2023

KONČNA POROČILA O OPRAVLJENIH NADZORIH

Poročilo-JN 2016

Poročilo-VIZ OŠ

Poročilo-Zaključni račun 2015

Poročilo-Zaključni račun 2016

Poročilo-ZKTR

Poročilo nadzorni odbor 2021 – JR kmetijstvo

Poročilo – poslovanje Občine 2020

POROČILO-JN Izgradnja skoraj nič-energijskega vrtca v Rogatcu

Poročilo sofinanciranje društev 2022

Poročilo o opravljenem nadzoru financiranja Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec iz proračuna Občine Rogatec v letu 2022