Občinska volilna komisija

– predsednica: Patricia Goručan

– namestnica predsednice: Katja Grosek

– članica: Sonja Polajžar Bele

– namestnica članice: Maja Artič

– članica: Nevenka Mrkša

– namestnica članice: Cvetka Kos

– član: Vlado Antolič

– namestnik člana: Jani Pavlovič

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Rogatec
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2254/sklep-o-imenovanju-obcinske-volilne-komisije-obcine-rogatec?h=sklep o imenovanju

Sklep o imenovanju nadomestne namestnice članice Občinske volilne komisije Občine Rogatec
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2819/sklep-o-imenovanju-nadomestne-namestnice-clanice-obcinske-volilne-komisije-obcine-rogatec?h=sklep o imenovanju

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Rogatec

Sklep o imenovanju nadomestne namestnice članice Občinske volilne komisije Občine Rogatec