Odbori, komisije, sveti

Delovna telesa občinskega sveta

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Komisija predlaga kandidate za delovna telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski svet, pripravlja predloge za imenovanje vodstvenih delavcev v javnih zavodih in javnih podjetjih ter drugih pravnih osebah.

Komisija pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami in drugimi prejemki občinskih funkcionarjev in opravlja naloge s področja ugotavljanja nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo.

Komisija pripravlja in objavlja razpise za podelitev nagrad in priznanj, opravi izbiro med predlogi ter pripravi predlog sklepa za občinski svet, obravnava vloge in pritožbe občanov ter na podlagi le-teh daje pobude in predlaga rešitve občinskemu svetu, županu in občinski upravi.

Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v mandatnem obdobju 2022 – 2026 sestavljajo:
  1. Slavko Pavlovič – predsednik
  2. Velimir Novak – član
  3. Brigita Vodušek – članica
  4. Robert Antolič – član
  5. Leon Rehar – član

 

Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti

Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju negospodarstva in javnih služb družbenih dejavnosti, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.

Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na področju negospodarstva in javnih služb družbenih dejavnosti.

Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti v mandatnem obdobju 2022 – 2026 sestavljajo:

1. Tomaž Mikolič – predsednik
2. Jolanda Pavlovič – članica
3. Andreja Novak – članica
4. Suzana Zalezina – članica
5. Sonja Kitak – članica

 

 Odbor za gospodarstvo in turizem

 Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju gospodarstva, malega gospodarstva in obrti, gostinstva ter turizma, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.

Odbor za gospodarstvo in turizem lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela.

Odbor za gospodarstvo in turizem v mandatnem obdobju 2022 – 2026 sestavljajo:

1. Brigita Vodušek – predsednica
2. Leon Rehar – član
3. Andrej Turk – član
4. Vili Bukšek – član
5. Aleš Bele – član

 

Odbor za komunalo, gospodarske javne službe in varstvo okolja

Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju komunale, varstva okolja in gospodarskih javnih služb, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.

Odbor za komunalo, gospodarske javne službe in varstvo okolja lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela.

 Odbor za komunalo, gospodarske javne službe in varstvo okolja v mandatnem obdobju 2022 – 2026 sestavljajo:

1. Velimir Novak – predsednik
2. Blaž Kramberger – član
3. Andreja Novak – članica
4. Peter Šturbej – član
5. Valentina Drofenik – članica

 

Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami

 Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju planiranja, urejanja in gospodarjenja s prostorom in nepremičnim premoženjem občine, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.

Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela.

Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami v mandatnem obdobju 2022 – 2026 sestavljajo:

1. Robert Antolič – predsednik
2. Brigita Vodušek – članica
3. Tomaž Mikolič – član
4. Jani Pavlovič – član
5. Melani Peer – članica

 

Odbor za kmetijstvo

 Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju kmetijstva, gozdarstva, varstva zapuščenih živali, veterine, ribištva in lovstva, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.

Odbor za kmetijstvo lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela.

Odbor za kmetijstvo v mandatnem obdobju 2022 – 2026 sestavljajo:

1. Tomaž Plavčak – predsednik
2. Jolanda Pavlovič – članica
3. Brigita Vodušek – članica
4. Jernej Rajher – član
5. Sandi Kitak – član

 

Statutarno – pravna komisija

 Komisija obravnava predlog statuta občine in poslovnika občinskega sveta in njunih sprememb oziroma dopolnitev, odlokov in drugih aktov, ki jih občinski svet sprejema v obliki predpisov.

Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni in statutom občine ter glede medsebojne skladnosti z drugimi veljavnimi akti občine.

Komisija lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem spremembe in dopolnitve statuta občine in poslovnika občinskega sveta ter obvezno razlago določb splošnih aktov občine.

Med dvema sejama občinskega sveta ali v času seje, če tako zahteva predsedujoči občinskega sveta, statutarno-pravna komisija razlaga poslovnik občinskega sveta.

Statutarno – pravno komisijo v mandatnem obdobju 2022 – 2026 sestavljajo:

1. Brigita Vodušek – predsednica
2. Slavko Pavlovič – član
3. Tomaž Mikolič – član
4. Aleksandra Jutriša – članica
5. Tamara Šurbek – članica

 

Odbor za šport

Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju športa, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.

Odbor za šport lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela.

Odbor za šport v mandatnem obdobju 2022 – 2026 sestavljajo:

1. Blaž Kramberger – predsednik
2. Slavko Pavlovič – član
3. Tomaž Plavčak – član
4. Niko Cesarec – član
5. Borut Krog – član

 

Odbor za mlade

Odbor obravnava in daje občinskemu svetu mnenja in predloge, ki so v pristojnosti občinskega sveta, zlasti pa skrbi za povezovanje mladih v občini in sooblikuje občinsko politiko mladih, vzpostavlja pogoje za načrtovanje in izvedbo aktivne politike zaposlovanja mladih v občini, štipendiranja, programov socialne varnosti mladih, sodeluje pri pripravi dodatnih obšolskih izobraževanj in usposabljanj, pri zagotavljanju prostorskih pogojev za delo mladih ter pri oblikovanju predloga proračuna občine pri sredstvih, namenjenih za mlade.

Odbor za mlade v mandatnem obdobju 2022 – 2026 sestavljajo:

1. Leon Rehar – predsednik
2. Blaž Kramberger – član
3. Anja Polajžer – članica
4. Barbara Matej – članica
5. Anamarija Tepeš – članica