Odbori, komisije, sveti

Delovna telesa občinskega sveta

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Komisija predlaga kandidate za delovna telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski svet, pripravlja predloge za imenovanje vodstvenih delavcev v javnih zavodih in javnih podjetjih ter drugih pravnih osebah.

Komisija pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami in drugimi prejemki občinskih funkcionarjev in opravlja naloge s področja ugotavljanja nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo.

Komisija pripravlja in objavlja razpise za podelitev nagrad in priznanj, opravi izbiro med predlogi ter pripravi predlog sklepa za občinski svet, obravnava vloge in pritožbe občanov ter na podlagi le-teh daje pobude in predlaga rešitve občinskemu svetu, županu in občinski upravi.  

Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v mandatnem obdobju 2018 – 2022 sestavljajo:
1. Viktor Božak   predsednik
2. Vili Bukšek   član
3. Izidor Kitak   član
4. Fredi Ferčec   član
5. Viljem Prevolšek   član

 

 

Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti

Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju negospodarstva in javnih služb družbenih dejavnosti, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.

Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na področju negospodarstva in javnih služb družbenih dejavnosti.

Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti v mandatnem obdobju 2014 – 2018 sestavljajo:

 

1. Jelka Bilušić   predsednica
2. Mojca Šmit   članica
3. Irena Kitak   članica
4. Brigita Horvat   članica
5. Slavko Pavlovič   član

 

 Odbor za gospodarstvo in turizem

 Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju gospodarstva, malega gospodarstva in obrti, gostinstva ter turizma, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.

Odbor za gospodarstvo in turizem lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela.

Odbor za gospodarstvo in turizem v mandatnem obdobju 2014 – 2018 sestavljajo:

1. Viktor Božak   predsednik
2. Anton Roškar   član
3. Martin Korez   član
4. Boris Novak   član
5. Peter Jerič   član

 

Odbor za komunalo, gospodarske javne službe in varstvo okolja

Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju komunale, varstva okolja in gospodarskih javnih služb, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.

Odbor za komunalo, gospodarske javne službe in varstvo okolja lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela.

 

Odbor za komunalo, gospodarske javne službe in varstvo okolja v mandatnem obdobju 2014 – 2018 sestavljajo:

1. Anton Roškar   predsednik
2. Jelka Bilušić   članica
3. Fredi Ferčec   član
4. Jernej Rajher     član
5. Zlata Polajžer   članica

 

Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami

 Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju planiranja, urejanja in gospodarjenja s prostorom in nepremičnim premoženjem občine, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.

Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela.

Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami v mandatnem obdobju 2014 – 2018 sestavljajo:

1. Agica Kunstek   predsednica
2. Martin Korez   član
3. Jolanda Pavlovič   članica
4. Gabrijel Pust   član
5. Bojan Pavlovič   član

 

 Odbor za kmetijstvo

 Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju kmetijstva, gozdarstva, varstva zapuščenih živali, veterine, ribištva in lovstva, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.

Odbor za kmetijstvo lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela.

Odbor za kmetijstvo v mandatnem obdobju 2014 – 2018 sestavljajo:

1. Anton Polajžar   predsednik
2. Jolanda Pavlovič   članica
3. Agica Kunstek   članica
4. Karl Šmit   član
5. Jernej Rajher   član

 

 Statutarno – pravna komisija

 Komisija obravnava predlog statuta občine in poslovnika občinskega sveta in njunih sprememb oziroma dopolnitev, odlokov in drugih aktov, ki jih občinski svet sprejema v obliki predpisov.

Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni in statutom občine ter glede medsebojne skladnosti z drugimi veljavnimi akti občine.

Komisija lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem spremembe in dopolnitve statuta občine in poslovnika občinskega sveta ter obvezno razlago določb splošnih aktov občine.

Med dvema sejama občinskega sveta ali v času seje, če tako zahteva predsedujoči občinskega sveta, statutarno-pravna komisija razlaga poslovnik občinskega sveta.

Statutarno – pravno komisijo v mandatnem obdobju 2014 – 2018 sestavljajo:

1. Viljem Prevolšek   predsednik
2. Mojca Šmit   članica
3. Vili Bukšek   član
4. Boris Drofenik   član
5. Milan Butolen   član

 

Odbor za šport

Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju športa, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.

Odbor za šport lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela.

Odbor za šport v mandatnem obdobju 2014 – 2018 sestavljajo:

1. Fredi Ferčec   predsednik
2. Irena Kitak   članica
3. Viljem Prevolšek   član
4. Željko Sekirnik   član
5. Aleksandra Tudja   članica

 

 

 

 

 

Dodaj odgovor