Župan in podžupanja

ŽUPAN OBČINE ROGATEC
Martin Mikolič

MARTIN MIKOLIČ, univ.dipl.inž.str.

Martin Mikolič se je rodil 7. oktobra 1959 v Dobovcu pri Rogatcu, kjer je tudi obiskoval osnovno šolo. Leta 1978 je končal Srednjo tehniško šolo v Celju, nato pa se vpisal na Visoko tehniško šolo Maribor, kjer je leta 1984 diplomiral in si pridobil naziv univerzitetni diplomirani inženir strojništva.
Po zaključku študija se je kot pripravnik zaposlil v Gorenju GA, Velenje, po končanem pripravništvu pa v takratni Gorenjevi firmi Emkor v Rogatcu, kjer je skoraj deset let uspešno vodil razvojni oddelek. Izmed pomembnih prispevkov h gospodarskemu razvoju firme je prav gotovo najpomembnejši njegov izum žičnega radiatorja, ki je patentno zaščiten v mnogih evropskih državah.
Z uvedbo lokalne samouprave leta 1994 je kandidiral na lokalnih volitvah in bil med petimi kandidati izvoljen za župana novonastale Občine Rogatec. Leta 2004 je bil izvoljen v Državni zbor RS, kjer je štiri leta uspešno zastopal interese ljudi Obsotelja in Kozjanskega.
Zraven političnih sposobnosti, ki naj bi jih imel župan, je pri njegovem dosedanjem županovanju gotovo najpomembnejše dejstvo, da je pred tem delal v gospodarstvu. Zraven številnih pomembnih projektov, ki niso samo lokalnega, temveč tudi regijskega in državnega pomena (cestno-komunalna infrastruktura, kulturna dediščina, športna infrastruktura, industrijsko-obrtne cone, mejni prehodi itd.), ima za najpomembnejše ravno tiste, ki so povezani z razvojem gospodarstva, saj mu je k sofinanciranju določenih projektov uspelo vključiti tudi posamezne gospodarske družbe.

Tel: 03/812 10 00
Faks: 03/812 10 12
E-pošta: zupan@rogatec.si

 

PODŽUPANJA

Brigita Vodušek, mag. ekon. in posl. ved

Tel: 041 822 095
E-pošta: brigita.vodusek@rogatec.si

Podžupanja pomaga županu pri njegovem delu ter po pooblastilu župana opravlja naslednje naloge iz pristojnosti župana:

 1. sodeluje s predsedniki svetov krajevnih skupnosti Rogatec, Donačka Gora in Dobovec, pri izvajanju nalog iz njihove pristojnosti;
 2. sodeluje pri koordinaciji skupnih aktivnosti javnih zavodov, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Rogatec;
 3. po dogovoru z županom sodeluje pri izvajanju določenih občinskih nalog ter se po v naprej dogovorjenem planu, udeležuje različnih dogodkov v občini kot tudi izven nje.

 

POSVETOVALNA DELOVNA TELESA

 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

 

V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se imenujejo naslednji člani:

 1. Marko Čuček, predstavnik VOC Celje, d.d. – predsednik
 2. Milica Zajec, predstavnica VIZ OŠ Rogatec – članica
 3. Damir Volarić, medobčinski redar občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek – član
 4. Robert Mašera, predstavnik avtošole PRAH, d.o.o. – član
 5. Branko Kolar, predstavnik Policijske postaje Rogaška Slatina – član
 6. Nataša Lavrič, predstavnik Občine Rogatec – član

 

V Sosvet za varnost se imenujejo naslednji člani:

 1. Milan Podhraški, predstavnik KS Rogatec – predsednik
 2. Robert Cugmas, predstavnik Policijske postaje Rogaška Slatina – član
 3. Branko Kolar, predstavnik Policijske postaje Rogaška Slatina – član
 4. Maja Kampoš, predstavnica Občine Rogatec – članica
 5. Ervin Nežmah, predstavnik KS Dobovec – član
 6. Peter Jerič, predstavnik KS Donačka Gora – član
 7. Milica Zajec, predstavnica VIZ OŠ Rogatec – članica

 

Naloge Sveta določa 6. člen Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/2010), ki pravi:

1. Za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni ustanovijo samoupravne lokalne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: lokalne skupnosti) svete za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (v nadaljnjem besedilu: svet), ki delujejo kot posvetovalno telo župana.
2. Svet sestavljajo predstavniki organov, organizacij in institucij, katerih dejavnost je usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem prometu (npr. vzgojno izobraževalnih organizacij, organizacij civilne družbe, policije, občinskih redarjev, šol vožnje, upravljavcev cest in drugih izvajalcev). Svet lokalne skupnosti določi število članov oziroma članic (v nadaljnjem besedilu: članov) sveta in jih na podlagi predlogov organizacij in institucij iz prejšnjega stavka imenuje za mandatno dobo štirih let.
3. Svet ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni, predlaga organom lokalne skupnosti programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje, koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni ravni, predvsem pa sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobraževanju in obveščanju udeležencev cestnega prometa o ukrepih za doseganje prometne varnosti, koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni. Strokovne naloge za svet zagotavlja uprava lokalne skupnosti. Svet sodeluje z javno agencijo in ministrstvom, pristojnim za promet.
4. Svet se ustanovi za območje ene ali več lokalnih skupnosti. Sveti dveh ali več lokalnih skupnosti lahko ustanovijo skupni svet, s katerim določijo sestavo, naloge in način zagotavljanja sredstev za delovanje skupnega sveta. Za usklajevanje dela na širšem območju se lahko sveti povezujejo in ustanovijo koordinativno telo.
5. Sredstva za financiranje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni se zagotovijo s proračuni lokalnih skupnosti ter iz drugih sredstev.