Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

Objavljeno: 10. avgusta 2015

31. 7. 2015 je bil v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen javni
razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz naslova podukrepa M06.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete.
Namen podpore je pomoč mladim kmetom za vzpostavitev kmetije in
kmetijske dejavnosti. Upravičenci so mladi kmetje, ki so na dan oddaje vloge na
javni razpis stari od 18 do vključno 40 let, imajo ustrezno znanje in
usposobljenost ter prvič vzpostavljajo kmetijo. Ta uredba določa tudi pogoje za
dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog, obravnavo vlog, pogoje za
izplačilo sredstev, obveznosti, finančne določbe, kontrole ter kršitve in
sankcije.
Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do
vključno 12 mio eurov. Od tega za sklop A (mladi kmetje z zaposlitvijo na
prevzeti kmetiji) 8.400.000 eurov in za sklop B (ostali mladi kmetje) 3.600.000
eurov.
Javni razpis je zaprtega tipa. Vnos vlog v elektronski sistem in
vlaganje vlog v fizični obliki bo možen od prvega delovnega dne po izteku
enaindvajsetih dni od objave javnega razpisa v uradnem listu, se pravi od 24. 8.
2015 do 18. 9. 2015.
Več o razpisu:
http://www.program-podezelja.si/sl/