POPRAVEK Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Objavljeno: 14. januarja 2014

Številka: 3522-0002/2013

Datum: 14.01.2014

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtl, 57/08, 90/09 – Odl.US, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – Odl. US, 87/1, 40/12 – ZUJF) Občina Rogatec objavlja

Popravek

Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

V besedilu Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, ki je bil objavljen dne 03.01.2014 v Rogaških novicah, št. 893 in na spletni strani Občine Rogatec, se spremeni točka 1.1. Predmet razpisa, tako da se glasi:

»Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec (v nadaljevanju razpisnik)  razpisuje oddajo v najem 1 (enega) neprofitnega stanovanja na naslovu Ulica Mersijev 8, Rogatec (enosobno stanovanje v velikosti 46,60 m²) ter neprofitnih stanovanj, ki bodo v času veljavnosti prednostne liste izpraznjena oz. sproščena ali na novo pridobljena. Prav tako so predmet razpisa tudi stanovanja, na katerih bo razpisnik pridobil razpolagalno pravico s strani Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada in s strani podjetja Vetropack Straža d.d.«

Ostala določila navedenega javnega razpisa ostanejo v veljavi nespremenjena.

 

OBČINA ROGATEC
ŽUPAN
Martin MIKOLIČ, univ. dipl. inž., l. r.