PRAVILNA RABA FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV IN VAROVANJE ČEBEL

Objavljeno: 25. marca 2022

Ob uporabi fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljevanju: FFS) je čebelam in drugim koristnim organizmom potrebno nameniti  posebno pozornost, saj  imajo le-ti pri kmetijski pridelavi velik pomen.

Zaradi navedenega Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Čebelarska zveza Slovenije in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije tudi letos pripravljajo vsakoletne aktivnosti obveščanja in ozaveščanja uporabnikov, o pomenu pravilne rabe FFS. Cilj aktivnosti je tudi zmanjšanje tveganj za zdravje ljudi in okolje.

Da bi se kmetijski pridelovalci čim bolj približali cilju zmanjševanja tveganj za zdravje ljudi in okolje, so danes v ospredju okolju prijaznejše tehnologije varstva rastlin, celovito ravnanje s kmetijskimi rastlinami in uporaba metod varstva rastlin z nizkim tveganjem. To pomeni, da FFS uporabimo šele takrat, ko smo izkoristili vse druge nekemične metode varstva rastlin oziroma uporabimo čim bolj specifična in učinkovita FFS glede na namen uporabe, z malo neželjenih učinkov na čebele in druge koristne organizme.

FFS, ki predstavljajo tveganje za čebele in druge opraševalce, so označena z grafičnim opozorilnim znakom  »Nevarno za čebele«.

Pri uporabi tovrstnih sredstev imajo uporabniki v zvezi z  varstvom čebel določene obveznosti

  • cvetoča podrast v trajnih nasadih mora biti v času tretiranja s FFS, ki so označena kot čebelam nevarna, pokošena oziroma mora biti na drug način preprečeno, da bi jo FFS doseglo,
  • uporaba sistemičnih FFS, ki so označena kot čebelam nevarna, je prepovedana v času cvetenja gojenih rastlin,
  • uporaba kontaktnih FFS, ki so označena kot čebelam nevarna, je v času cvetenja gojenih rastlin dovoljena le v nočnem času od dve uri po sončnem zahodu do dve uri pred sončnim vzhodom, razen če je na etiketi in navodilu za uporabo navedeno, da je uporaba takega sredstva v celoti prepovedana v času cvetenja,
  • pri uporabi FFS, ki so nevarna za čebele, mora uporabnik tretiranje izvajati na način, da se prepreči zanašanje na sosednje površine s cvetočimi rastlinami,
  • škropilno brozgo pripravimo na mestih, kjer morebitno razlitje ne more doseči vodnih virov,
  • pozornost je treba nameniti tudi ravnanju z odpadno embalažo, čiščenju naprav za nanašanje FFS ter uporabo semena tretiranega s FFS.

Prav tako je potrebno biti pozoren tudi na morebitne druge omejitve uporabe in opozorila, ki so navedena na etiketi FFS, zato je vedno potrebno dosledno prebrati navodila za uporabo.

Na spletni strani Uprave lahko dostopate do vseh pomembnih informacij v zvezi z rabo fitofarmacevtskih sredstvih sredstev v Republiko Sloveniji, kot tudi do seznama FFS, nevarnih za čebele.  http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/FFS_SeznL.asp

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/UVHVVR/FFS/Brosure/brosura_varna_raba_FFS_2021.pdf

S pravilno rabo FFS bomo pripomogli k varovanju zdravja ljudi in okolja, vključno s čebelami in drugimi koristnimi organizmi, ki so eden izmed kazalcev čistosti okolja.

Čebelarska zveza Slovenije

 

FFS RS brosura