PROJEKTI V LETU 2022

Rogatec, september 2022

DOM STAREJŠIH ROGATEC

V aprilu letošnjega leta je bila podpisana gradbena pogodba za izvedbo del objekta dislocirane enote doma upokojencev v Rogatcu. Izgradnja doma starejših na Hofmanovi ulici se je pričela v mesecu juniju, dela morajo biti zaključena do konca poletja 2023.

V postopku javnega naročanja je Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah izbral ekonomsko najugodnejšega izvajalca del, Lesnino MG oprema, Ljubljana. S pogodbo je izvajalec prevzel v izvedbo projektiranje, gradbena, obrtniška, zaključna in instalacijska dela, dobavo in montažo opreme in izvedbo zunanje ureditve ter ostale storitve za namene graditve dislocirane enote Rogatec. Pogodbena vrednost znaša 3.325.737 EUR. Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah je uspešno kandidiral na javnem razpisu  REACT-EU, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in večina finančnih sredstev bo zagotovljena s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Pred tem je Občina Rogatec, v dogovoru z Domom upokojencev Šmarje pri Jelšah in Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izvedla vse potrebne aktivnosti (na osnovi projektne dokumentacije pridobila gradbeno dovoljenje in zagotovila zemljišče), kot pogoj za sofinanciranje projekta.

Enota doma starejših v Rogatcu bo namenjena za 35 oskrbovancev in s tem bo lahko marsikateri naš občan, ki bo želel v dom, stojo starost preživel v domačem kraju.


VRTEC ROGATEC 

V zaključni fazi so dela izgradnje skoraj nič-energijskega vrtca v Rogatcu. Prizidek k obstoječemu objektu OŠ Rogatec, s 6 oddelki, razdelilno kuhinjo in vsemi potrebnimi spremljajočimi prostori in urejeno okolico bo predan svojemu namenu oktobra letošnjega leta.

Vrednost celotne  investicije znaša 2,2 mio EUR. Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Eko sklada. Občina je za zaprtje finančne konstrukcije najela tudi kredit.

Izvajalec gradbenih del je LESNINA MG OPREMA, d.d., Ljubljana, skupaj s podjetjem GES d.o.o., Celje. Opremo bo dobavilo podjetje MG INŽENIRING, Rado Medle s.p.

Z izgradnjo 6-oddelčnega vrtca bo zagotovljeno enotno mesto za varstvo predšolskih otrok, ostal bo oddelek v Dobovcu.

Vrtec je bil projektiran in tudi zgrajen kot leseni objekt, z minimalno porabo energentov, kar je v  današnjem času energetske krize  in posledično varčevanja z energijo, še kako pomembno.


DRŽAVNE KOLESARSKE POVEZAVE

V mesecu avgustu se je pričelo z izgradnjo daljinskih kolesarskih povezav. V okviru Dogovora za razvoj regij je Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v septembru 2021 izdala odločitev o podpori skupne operacije za gradnjo regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti, v katero so vključene občine: Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina in Rogatec.

Na območju občine Rogatec se bo zgradila kolesarska povezava Brezovec-Rogatec-Muzej na prostem-stanovanjsko območje S5, v dolžini cca 3.550 m, od tega bo 550 m potekalo po obstoječem vozišču, po principu »sharrow. V okviru izvedbe kolesarskih stez se bodo uredila tudi počivališča za kolesarje, opremljena s klopmi, pitniki vode in enoto za servis koles.

Izvajalca del, VOC Celje d.o.o. in KIT-AK gradnje d.o.o., sta pričela z deli  v drugi polovici avgusta. Dela na celotnem projektu se morajo končati do konca leta 2023.


ZAŠČITA IN PREZENTACIJA OSTANKOV GORNJEGA GRADU ROGATEC 

Občina Rogatec je bila uspešna ja javnem razpisu Ministrstva za kulturo za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine oznaka: JPR2-SVP-2021-22. Podpis pogodbe o financiranju spomeniškovarstvenega projekta v letu 2021/2022 je sledil 23.7.2021.

Izbrani izvajalec, Gradnje Marguč d.o.o. je pričel z delom 21.6.2021, zaključek 30.9.2022.

Izvedla so se dela čiščenja in sanacije ostankov enega vogalnega slopa z delom zidu.


OK okusi

Občina Rogatec je bila uspešna na 3. JAVNEM POZIVU za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2014-2020, sofinancirane iz sklada ESRR, skupaj s partnerji Občina Podčetrtek, Občina Rogaška Slatina, ZKTR Rogatec, KK Strmol in KZ Šmarje pri Jelšah. Projekt prispeva k povezovanju in skupnemu nastopanju ponudnikov na trgu, ter odkritju in razvoju potenciala na območju LAS.

V sklopu projekta bo Občina Rogatec nabavila opremo za trženje in prodajo lokalnih izdelkov: 6 kom lesenih hišk, nakup odra.


Nadgradnja sodelovanja in partnerstva nujnih služb Krapinsko-zagorske županije in Savinjske regije; CRO-SI-SAFE

Projekt je odobren za sofinanciranje preko  javnega razpisa za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška,  Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj – 85%

Lastna sredstva 15%

Projektni partnerji:

ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

RAZVOJNA AGENCIJA SOTLA

OBČINA ROGATEC

Z izvedbo projekta želimo izboljšati čezmejno partnerstvo reševalnih služb in povečati raven znanja in kompetenc reševalnih služb ob naravnih in drugih nesrečah.

Ustanovitev ekipe CRO-SI-SAFE bo zagotovila dodatne čezmejne storitve in združila deležnike iz različnih sektorjev, kar bo zagotovilo izboljšanje čezmejnega sodelovanja in pripravljenost v primeru resne potrebe po posredovanju.

Aktivnosti OBČINE ROGATEC

Občina Rogatec je v letu 2022  izvajala promocijske aktivnosti ter sodelovala pri izvedbi aktivnostih povezovanja za hitre intervencije, izvedbi demonstracijskih vaj, izobraževanj, študijskega potovanja.

Za zagotovitev zadostne specifične opreme za potrebe nujnih posegov v množičnih nesrečah v Savinjski regiji je Občina Rogatec kupila opremo za hitro intervencijo (terensko vozilo 4×4) ter podpisala pogodbo za dobavo opreme za reševanje v  množičnih nesrečah (delovna platforma, višine 16 m, vgrajena na tovorno vozilo) – dobava do konca marca 2023.

Občina Rogatec je izdelala VR edukativne igre o nesrečah (požar, poplava, potres) z namenom boljše priprave reševalnih služb in širše javnosti na odziv med nesrečo in po njej. Aplikacija je v treh jezikih (slovenščina, hrvaščina, angleščina). Prav tako je kupila 10 kom VR očal.

Virtualna resničnost se bo uporabljala za varno prikazovanje in simulacijo potencialnih nesreč in nevarnosti med vsako od njih.

V letu 2023 se planira nadaljevanje izvajanja projektnih aktivnosti, sodelovala bo pri izvedbi aktivnostih povezovanja za hitre intervencije, pripravi memoranduma o ustanovitvi ekipe CRO-SI-SAFE, izvedbi demonstracijskih vaj, izobraževanj, študijskega potovanja, izvedbi predstavitve za otroke,  ter izboljšanja zmogljivosti reševalnih služb.

Občina bo nabavila tudi  LCD ekran, kjer se bodo predvajali promocijski videoposnetki z namenom, da se poduči o pravilnem odzivu med in po naravni katastrofi (potres, poplava itd.) oz. množičnih nesrečah (npr. trk vlakov itd.).

Skupna vrednost izvedbe planiranih aktivnosti Občine Rogatec znaša 246.119,50 EUR, planirano sofinanciranje ESRR predstavlja 85% vrednosti, kar znaša 209.201,58 EUR.. Za izvedbo planirana lastna sredstva Občine Rogatec v višini 36.917,93 EUR.