Razpis delovnega mesta DIREKTORJA/ICE JZ KNJIŽNICA ROGAŠKA SLATINA

Objavljeno: 6. marca 2020

Na podlagi 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15) ter 15. člena Odloka o ustanovitvi JZ Knjižnica Rogaška Slatina (Uradni list, RS 57/2003, 105/03, 116/08, 12/09 in 51/09) je Svet JZ Knjižnice Rogaška Slatina na seji dne 26. 2. 2020 sprejel Sklep o razpisu delovnega mesta

DIREKTORJA/ICE JZ KNJIŽNICA ROGAŠKA SLATINA.

Na razpisano delovno mesto lahko kandidira, kdor poleg splošnih pogojev, predpisanih v Zakonu o delovnih razmerjih, izpolnjuje še naslednje:
• ima univerzitetno izobrazbo,
• ima opravljen izpit iz bibliotekarske stroke,
• ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v knjižnični dejavnosti,
• ima organizacijske in vodstvene sposobnosti, ki se presodijo na podlagi dosedanjega dela in predloženega programa dela.

Opis del in nalog direktorja/ice:
• zastopa in predstavlja zavod,
• svetu zavoda najmanj enkrat letno predloži poročilo o rezultatih poslovanja,
• odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda,
• pripravlja program razvoja zavoda,
• pripravlja predlog letnega načrta zavoda,
• spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje delavcev,
• pripravlja predlog sistemizacije delovnih mest,
• opravlja druge naloge v skladu z zakonom, odlokom, statutom zavoda in drugimi predpisi.

Kandidati morajo k pisni prijavi z življenjepisom priložiti dokazila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev (fotokopijo diplome, potrdilo o delovni dobi, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu) ter vizijo programa in delovanja JZ Knjižnica Rogaška Slatina za mandatno obdobje petih let.
Svet si mora pred imenovanjem direktorice/ice pridobiti soglasje občin ustanoviteljic ter mnenje strokovnih delavcev knjižnice.
Direktor/ica javnega zavoda bo imenovan/a za dobo petih let.
Pisne prijave kandidati pošljejo v zaprti ovojnici v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: JZ Knjižnica Rogaška Slatina, Celjska cesta 13, 3250 Rogaška Slatina s pripisom »Za razpis direktorja/ice«.
Svet zavoda bo s kandidati, ki bodo predložili popolne vloge, opravil razgovore. O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku, tj. 8 dni po zaključenem postopku izbire.

mag. Leonida Došler
Predsednica Sveta
JZ Knjižnica Rogaška Slatina