JAVNI RAZPIS ZA DIREKTORJA OKP ROGAŠKA SLATINA, d.o.o.

Objavljeno: 6. februarja 2023

Na podlagi 26.in 42.člena Družbene pogodbe o ustanovitvi   OKP javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., skupščina podjetja, na podlagi sklepa z dne 26.01.2023,  objavlja javni razpis za

 DIREKTORJA  (m/ž) Javnega podjetja OKP ROGAŠKA SLATINA, d.o.o.

 Kandidat mora poleg splošnih pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjevati še naslednje:

 • da ima najmanj univerzitetno izobrazbo tehnične smeri (visokošolska univerzitetna izobrazba prejšnja, magistrska izobrazba druge bolonjske stopnje)
 • da ima najmanj pet let  delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih
 • da predloži razvojni program dejavnosti
 • da predloži izjavo po 255. členu Zakona o gospodarskih družbah ( ZGD-1, Ur.l. RS, št. 65/09-UPB3, 83/09, 33/11, 91/11,32/12, 57/12, 44/13,82/13, 55/15,15/17,22/19,158/20,18/21) da:
  • ni člani drugega organa vodenja ali nadzora te družbe;
  • ni bil pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine oz. da je v primeru obsodbe minilo pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti od prestane kazni zapora;
  • mu ni bil izrečen varnosti ukrep  prepovedi opravljanja poklica, dokler traja prepoved;
  • ni bil kot člani organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek  pravnomočno obsojen  na plačilo  odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve  leti  po pravnomočnosti sodbe.

V razvojnem programu dejavnosti  naj kandidat predstavi razvojni program  družbe  na področju izvajanje vseh obveznih gospodarskih javnih služb, ki jih družba  izvaja, s poudarkom na opisu in viziji delovanja in upravljanja družbe z osnutkom strategije za obdobje 2023- 2027.

Mandat direktorja traja  štiri ( 4 ) leta.

Prijave s potrebnimi dokazili, razvojnim program dejavnosti družbe za štiriletno mandatno obdobje  in življenjepisom  naj kandidati posredujejo na naslov: OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o., Celjska cesta 12, Rogaška Slatina –  razpisna komisija,  do 18.02.2023, s pripisom:  ne odpiraj – razpis za direktorja  podjetja.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v 30  dneh po  končanem izbirnem postopku.

V besedilu  uporabljeni izrazi, zapisani  v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in za moške.

 

OKP Javno podjetje za komunalne

storitve Rogaška Slatina d.o.o.

Skupščina

RAZPIS ZA DIREKTORJA PODJETJA