Projekt: LOKALNO JE IN

Objavljeno: 29. julija 2020

Naložbo sofinancirajo Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Naziv projekta: »RAZVOJ IN TRŽENJE PONUDBE OBMOČJA OBSOTELJA IN KOZJANSKEGA«, akronim: »LOKALNO JE IN«

Projekt odobren na 2. JAVNEM POZIVU za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2014-2020, sofinancirane iz sklada ESRR

 

Prijavitelj projekta:

Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec

Partnerji projekta:

  • Javni zavod za kulturo, turizem in razvoj občine Rogatec, Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec
  • Javni zavod za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta 6, 3240 Šmarje pri Jelšah
  • PROMARK, Zinka Kobula Kamenšek s.p., Ceste 8, 3250 Rogaška Slatina
  • Jadralno padalski klub Donačka gora, Ptujska cesta 31, 3252 Rogatec

 

Namen projekta:

Območje Obsotelja in Kozjanskega (OiK) je prepoznavno predvsem po tradiciji zdraviliškega in velneškega turizma v Rogaški Slatini in Termah Olimia. Omenjeni turistični središči skupaj ustvarita približno 600.000 nočitev na leto. Dodatno, turistom zanimivo turistično ponudbo pa predstavlja ponudba podeželskega območja, vezana na kulturno in naravno dediščino in ponudbo unikatnih izdelkov in storitev z lokalno tradicijo, ki  ustvarja nepozabno doživetje in razlog za ponovni obisk.  Priložnost območja je povečanje ponudbe pri lokalnih ponudnikih za potrebe turističnega gospodarstva in lokalnega prebivalstva. Na območju OiK ima rokodelstvo dolgoletno tradicijo, ki jo je potrebno ohraniti zanamcem. Živa dediščina rokodelstva, ki se na območju ohranja v rokodelskem centru Rogatec, kateri se razprostira na lokaciji Muzeja na prostem Rogatec in dvorca Strmol, predstavlja vez med preteklostjo in sedanjostjo, podeželskemu prebivalstvu pa omogoča neposreden stik s potencialnimi kupci, za direktno prodajo svojih unikatnih izdelkov ter za prezentacijo tradicionalnih znanj, kot dodatno obliko kulturnega turizma. Na območju je zaznati vedno manjše število registriranih rokodelcev, zato je potrebno ljubitelje rokodelstva motivirati in spodbujati, da zaznajo priložnost za dodaten dohodek s prodajo izdelkov in svojega znanja. V sklopu projekta bodo z namenom vključitve čim večjega števila rokodelcev v turistično ponudbo območja izvedena izobraževanja (rokodelstvo: od ljubiteljske dejavnosti do podjetništva in motivacija in možnosti trženja rokodelskih izdelkov).

Izvedle se bodo tudi rokodelske delavnice, z namenom motiviranje brezposelnih in ljubiteljev rokodelstva za začetek podjetniške poti. Prav tako bo rokodelstvo predstavljeno na osnovnih šolah območja. Zaznati je problem  prenosa znanja na mlajše generacije, zato je potrebno prikazati tudi osnovnošolcem zanimivo dejavnost, ki lahko preide iz ljubiteljske v podjetniško.

Ponudbo rokodelstva je potrebno povezano tržiti, ter s sodobnimi metodami povečati zanimivost in dostopnost dediščine za vse skupine obiskovalcev, izletniških turistov in vseh, ki želijo kupiti unikatna, ročno izdelana darila. Z izvedbo projektnih aktivnosti vplivamo na ohranjanje rokodelskih znanj, na prenos tradicionalnih znanj na mlajše, ter omogočimo rokodelcem, da se povežejo v t.i. “inovativno mrežo rokodelcev”, da povečajo prodajo svojih izdelkov in znanja, ob pomoči skupnih marketinških aktivnosti in novih tržnih poti (internetna stran, katalog poslovnih daril – predstavitev celovite ponudbe rokodelskih izdelkov, video predstavitev rokodelstva – prestavitev na YouTube.com, facebooku, internetnih straneh in v rokodelskem centru), tudi v obliki prezentacije svojih znanj v okviru rokodelskega centra v Rogatcu, katerega obišče letno cca 16.000 izletniških turistov. Za zagotovitev večje turistične obiskanosti  območja se bo v muzeju na prostem izoblikovalo nov produkt (postavilo razgledišče z avtomatsko solarno vremensko postajo in uredilo sprehajalne poti), ter nov program, ki bo vključeval prezentacijo letenja z jadralnim padalom. Vzletna točka za jadralne padalce je pod Donačko goro, vendar je območje za skupine, ki pridejo z avtobusi, nedostopno. V sklopu projekta  se bo izvedlo izobraževanje na temo prepoznavanja lokalnih tržnih potencialov, ter izvedlo aktivnosti v smeri skupnega trženja lokalnih produktov in storitev preko spletne trgovine, katera bo povezala ponudbo in ponudnike območja, z namenom lažjega dostopa  na trg.

Nova turistična ponudba, novi trženjski pristopi in aktivnosti bodo privabili večje število obiskovalcev na območje, kateri pa so potencialni kupci lokalnih produktov in storitev, zato je pričakovati multiplikativni učinek investicijskih vlaganj na razvoj lokalnih potencialov območja.

Širši krog potencialnih kupcev odpira možnosti za razvoj lokalne ponudbe, vezane na dejavnost rokodelstva, kulinarike, ponudbo doživetij, kulturne in naravne dediščine, kar vpliva na ohranjanje in razvoj podeželja in odpiranje novih delovnih mest. Skozi inovativno partnerstvo se bo z novimi storitvami in produkti in novimi tržnimi pristopi vplivalo na povečanje možnosti za uspešno in učinkovito trženje, ter za razvoj  lokalnih potencialov.

Cilji projekta

Povezati ponudbo lokalnih ponudnikov za učinkovitejše trženje

Skozi projektne aktivnosti bomo povezali ponudbo lokalnih ponudnikov, z namenom skupnega trženja. Skozi projektne aktivnosti se bo izoblikovala »inovativna mreža« rokodelcev Obsotelja in Kozjanskega, katerih ponudba se bo tržila povezano. Izdelal se bo katalog rokodelskih izdelkov Obsotelja in Kozjanskega in e-katalog, predstavitveni video in nadgradila spletna stran E-Lodn, preko katere se prodajajo rokodelski izdelki.

Izdelala se bo tudi inovativna, prodajna spletna stran, ki bo vsebovala že oblikovane programe, doživetja, ponudnike in njihovo ponudbo ter e- trgovino, ki bo povezana z e-Lodnom.

 

Izobraziti lokalne ponudnike in potencialne ponudnike o možnostih in priložnostih trženja lokalnih potencialov

Za lokalne ponudnike in potencialne ponudnike bodo izvedena izobraževanja, z namenom zaznave priložnosti trženja lokalnih potencialov, ter povečanja lastne učinkovitosti, kar povečuje podjetniško kompetenco. Izvedene bodo tudi predstavitvene rokodelske delavnice, s čimer se predstavi možnosti za prehod iz ljubiteljstva na lastno podjetniško pot.

 

Oblikovati nov turistični produkt in program

Skozi projektne aktivnosti se bo izoblikoval nov program v sklopu ponudbe muzeja na prostem, vezan na jadralno padalstvo. V sklopu muzeja na prostem se bo postavilo razgledišče in uredilo poti, kar bo predstavljalo dodaten turistično zanimiv produkt, ki bo pritegnil večje število turistov, potencialnih kupcev rokodelskih izdelkov, na lokalno območje. Večja turistična obiskanost pa je osnova za nadaljnji razvoj turistične ponudbe in izkoriščenost lokalnih potencialov.

 

Rezultati projekta:

4 izvedena izobraževanja

9 izvedenih rokodelskih predstavitev/delavnic

izdelan katalog poslovnih daril in e-katalog

izdelan predstavitveni video na temo rokodelstva

izdelana nova spletna stran in spletna trgovina, povezana s prenovljeno spletno trgovino E-Lodn

urejeno razgledišče z vremensko postajo in urejene poti v sklopu muzeja na prostem

2 pilotni predstavitvi novega programa

 

 

SKUPNA VREDNOST: 74.945,19 EUR

VREDNOST SOFINANCIRANJA: 50.000,00 EUR

 

Povezava: www.eu-skladi.si