Razvoj »zelenega« turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega

Objavljeno: 27. julija 2018

 

Naložbo sofinancirajo Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

 

Naziv projekta: »RAZVOJ »ZELENEGA« TURIZMA NA OBMOČJU OBSOTELJA IN KOZJANSKEGA«

Akronim projekta: “KUL-EXPERIENCE”

 

Projekt odobren na 1. javnem pozivu za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2017-2019, sofinancirane iz sklada ESRR

 

Vodilni partner: OBČINA ROGATEC

Partnerji: OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH, KONJENIŠKI KLUB STRMOL, VOMED D.O.O.

 

Namen projekta:

Ker strategija območja Obsotelja in Kozjanskega (OiK) temelji na trajnostnem turizmu, na trženju lokalnih potencialov, ponudbi naravne in kulturne dediščine, želimo s projektom omogočiti razvoj dodatne, »zelene« in okolju prijazne ponudbe območja. Občini Rogaška Slatina in Podčetrtek, zelo poznani slovenski zdravilišči, razvijata območje v smeri nudenja nočitvenih kapacitet ob ponudbi zdravstvenih, sprostitvenih, zabavnih, adrenalinskih in ostalih vsebin, občine Rogatec, Šmarje pri Jelšah in Kozje pa razvojni potencial zaznavajo v povezovanju ponudbe naravnih in kulturnih danosti območja. Z izvedbo projekta bo območje postalo prijazno za še eno ciljno skupino obiskovalcev,  za popotnike z avtodomi. Z ureditvijo infrastrukture bo območje prepoznavno tudi za to skupino turistov, popotnikov, saj se postajališča za avtodome nahajajo v bližini turističnih in ostalih znamenitosti (muzej na prostem Rogatec, dvorec Strmol, trg Rogatec, konjeniški klub, v Šmarju pri Jelšah pa v bližini kalvarije, muzeja baroka…), kar bo vplivalo na večjo obiskanost. Po podatkih je bilo v letu 2015 v Sloveniji registriranih 4000 avtodomov, v Evropi pa več kot 1,5 milijona, Slovenijo pa med sezono prečka približno 90.000 avtodomov. Delež turističnega izvoza v letu 2015 je bil v Sloveniji 22% s stani tranzita, 41 % enodnevnih obiskovalcev in 37 % turistov, ki v Sloveniji prenočujejo (vir: Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021), kar je zelo pomemben podatek za naše obmejno območje, katero je potrebno narediti zanimivo in dostopno tudi za turiste, ki prečkajo našo deželo na poti na morje. Postanek na postajališčih pa popotnika spodbuja, da zapravlja v okolici, kupuje lokalne pridelke, obiskuje znamenitosti, restavracije itd.

 

 

Cilji projekta

Projekt s svojimi aktivnostmi spodbuja trajnostni razvoj turizma območja, ki ima bogato kulturno in naravno dediščino, ogled katere bomo omogočili novi ciljni skupini turistov, popotnikom z avtodomi, saj bomo z izvedbo projektnih aktivnosti postali avtodomom prijazno območje, s čimer se vpliva tudi na varovanje okolja in narave.

Urejena turistična infrastruktura v Rogatcu bo dana v upravljanje Konjeniškemu klubu Strmol, kateri bo zaposlil delavca za upravljanje s postajališčem za avtodome (vzdrževanje, informiranje turistov, skrb za red,…), oseba bo prav tako sodelovala pri izvedbi novega produkta, vezanega na terapije s konji.

V sklopu Konjeniškega kluba Strmol in ob sodelovanju s podjetjem VoMed d.o.o. se bo razvil nov produkt na območju Obsotelja in Kozjanskega, ki bo zanimiv tako za osebe s posebnimi potrebami, kot tudi ostale, saj pedagoško in terapevtsko jahanje ugodno vpliva na razvoj, počutje in vedenje vključenih. Nov produkt predstavlja tudi urejeno parkirišče za avtodome v Rogatcu in Šmarju pri Jelšah.

Celovita ponudba kulturnih, naravnih in ostalih turističnih zanimivosti območja Kozje, Rogatec in Šmarje pri Jelšah bo predstavljena na turistično informativnih tablah, ki bodo postavljene v treh občinah, na lokacijah, kjer je lokalno največja turistična obiskanost.

 

Rezultati projekta:

  • 2 postajališči za avtodome (Rogatec, Šmarje pri Jelšah)
  • 3 izvedene predstavitve novega produkta (Podčetrtek, Šmarje pri jelšah in Rogaška Slatina)
  • 1 zloženka novega produkta
  • 3 turistično informacijske table (Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Kozje)
  • 1 novo delovno mesto
  • 4 pilotne izvedbe novega produkta

 

Finančna podpora operacije v višini največ do 99.970,06 EUR

 

Povezava: www.eu-skladi.si