Sklep župana o oprostitvi najemnine za najemnike poslovnih prostorov v lasti Občine Rogatec

Objavljeno: 17. aprila 2020