Sklep župana o oprostitvi najemnine za najemnike poslovnih prostorov v lasti Občine Rogatec