Stališča do pripomb in predlogov na razgrnjen dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje S5 (območje stanovanj).

Stališča do pripomb in predlogov na razgrnjen dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje S5 (območje stanovanj).