Stališča do pripomb in predlogov na razgrnjen dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje S5 (območje stanovanj).