TURISTIČNA IN PROMOCIJSKA TAKSA NA OBMOČJU OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 27. novembra 2019

 

Z dnem 30.11.2019 začne na območju Občine Rogatec, v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), veljati Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Rogatec (Uradni list RS, št. 68/19).

Turistično in promocijsko takso so pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, dolžni pobirati hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja in jo nakazati na poseben račun občine.

 

ZNESEK TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE

 

turistična taksa promocijska taksa SKUPAJ
100 % plačilo takse 1,20 EUR 0,30 EUR 1,50 EUR
50% plačilo takse 0,60 EUR 0,15 EUR 0,75 EUR

 

Pobrana turistična in promocijska taksa se nakaže OBČINI ROGATEC do 25. dne v mesecu za pretekli mesec, na podračun, št. 0130 7845 0000 069, sklic: SI19 vaša davčna številka-07129.

 

OBVESTILO