Ustavljen postopek: Ukinitev nezavarovanih nivojskih prehodov Trlično 1 v km 27+247 in Trlično 2 v km 27+460 na regionalni železniški progi Rogatec-Grobelno in gradnja nove povezovalne ceste do priključka na državno cesto G2-107

Objavljeno: 29. avgusta 2016

Obvestilo!

Naročnik je na portalu javnih naročil, obvestilo št.  JN004992/2016-X01, z dne 12.9.2016 ustavil postopek javnega naročanja, skladno z 90. členom ZJN-3, zaradi ugotovljenih napak v popisu del. Objavljen bo novi postopek.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA – pdf

RAZPISNA DOKUMENTACIJA – word

OSNUTEK POGODBE – POPRAVEK DNE 1.9.2016  (27. člen osnutka pogodbe je dopolnjen, glede na zahteve  67. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3))

 

POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE V DELU, KI SE NANAŠA NA IZDAJO GARANCIJ ZA DOBRO IZVEDBO DEL IN ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI: glej vprašanja in odgovori na portalu javnih naročil:

Ponudniki priložijo samo izjavo o izročitvi garancij – OBR-6/A (objavljen popravljen obrazec).
Ponudnikom ni potrebno prilagati podpisanih izjav banke/zavarovalnice, niti podpisanih s strani banke/zavarovalnice vzorcev garancije za dobro izvedbo del in odpravo napak v garancijski dobi. (objavljena nova obrazca: vzorec garancije za dobro izvedbo OBR 6/B in vzorec garancijo za odpravo napak v garancijski dobi OBC 6/C).

OBRAZCI 6/A, 6/B IN 6/C – objavljeno 7.9.2016

 

 

Postopek menjave pragov

Popis del
01_Tehnično poročilo

 

Fotografija betonskega kompostnika

kompostnik - fotografija

01_02_Situacija ureditve

03_04_Komunalna situacija

05_06_Zakoličba

07_08_Situacija odvodnjavanja

09_10_Situacija vodovoda

11_Vzdolžni profil ceste

12_Vzdolžni profil vodovoda

13_Karakteristični prečni prerez 1

14_Karakteristični prečni prerez 2

15_Prečni profili P1_P8 1

6_Prečni profili P9_P16

17_Prečni profili P17_P24

18_Prečni profili P25_P31

19_24_Detajli

25_Armaturni načrt vozlišč

 

1_CESTA LC 358021 OPORNI ZID 1112016 PZI

2_CESTA LC 358021 OPORNI ZID TEHNIČNO POROČILO PZI

3_STATIKA ZID 1 1

3_ZID 1 1

4_STATIKA ZID 2 1

4_ZID 2 1

5_ZID 1 ZID 2 ARMATURNI NAČRT

6_ZID 1 ZID 2 SEZNAM ARMATURE