Zagotavljanje prevoznosti cest v zimskih razmerah

Objavljeno: 28. novembra 2022

Zopet smo v času zime, ko so ceste pogosto v takšnem stanju, da moramo vozniki povečati pozornost in biti v prometu bolj previdni. Da morajo motorna vozila med 15. novembrom in 15. marcem opremljena s predpisano zimsko opremo vemo vsi.

Vzdrževanje javnih cest zagotavljajo upravljavci v skladu s predpisano zakonodajo (Zakon o cestah, občinski odloki, Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest). Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica in drugo) lahko ogroženo normalno odvijanje prometa. Izvajalci vzdrževanja cest zaradi izrednih vremskih razmer in drugih nepredvidljivih okoliščin (okvare strojne opreme ipd.) včasih v vsakem trenutku in na vsaki lokaciji ne morejo zagotoviti takšne prevoznosti ceste, ki bi jo morda občani takrat pričakovali. Zato moramo vozniki ostati strpni in potrpežljivi ter upoštevati naravne zimske pojave.

Vzdrževanje prevoznosti posameznih cest v zimskih razmerah določa Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16, 132/22), ki ceste opredeljuje s prednostnimi razredi, v katere so razvrščene glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa, geografsko-klimatske razmere in krajevne potrebe. Za večino občinskih cest je tako opredeljeno, da je prevoznost zagotovljena, če višina snega ne presega 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme. To pomeni, da so ponekod potrebne tudi snežne verige, predvsem tam, kjer je to tudi izrecno določeno s prometno signalizacijo.

V obdobju izredno močnega sneženja, ob močnih zametih in snežnih plazovih prevoznosti cest ni nujno potrebno zagotavljati. Podobno velja za poledico, če je zaradi dežja cesta gladka in poledice ni mogoče odpraviti z razpoložljivimi tehničnimi sredstvi (žled).

Na pomembnejših lokalnih cestah, zbirnih mestnih in krajevnih cestah je ob normalnem sneženju od 5. do 20. ure potrebno zagotoviti prevoznost, možni so zastoji do 2 ur, predvsem med 20. in 5. uro. Med močnim sneženjem so v nočnem času možni zastoji.

Na ostalih lokalnih, mestnih in krajevnih cestah je potrebno zagotoviti prevoznost cest med 7. in 20. uro, pri čemer se upoštevajo krajevne potrebe. Na teh cestah so v tem času ob normalnem sneženju možni krajši zastoji, ob močnem in dolgotrajnejšem sneženju pa so zastoji možni do enega dne.

Na javnih poteh, parkiriščih in kolesarskih povezavah se prevoznost cest zagotavlja glede na krajevne potrebe. Pri normalnem sneženju so zastoji možni do enega dne, ob močnem sneženju pa so možni tudi večdnevni zastoji. Kolesarske povezave lahko upravljavec cest uvrsti tudi v VII. prednostni razred, ki določa, da se v zimskih razmerah zaprejo.

Mesta in način posipanja proti poledici se določijo glede na geografsko-klimatske razmere, lego, naklon in kategorijo ceste ter druge lokalne razmere. Poledenele površine na zasebnih dovoznih cestah ali površinah za pešce so si dolžno vzdrževati lastniki, oz. upravljavci nepremičnine na svoje stroške.

Občane bi tudi želeli opozoriti, da Zakon o cestah (ZCes-2) in občinski odloki o cestah v posameznih občinah določajo, da morajo lastniki zemljišč ob občinski cesti dopustiti prost odtok vode in odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem ne povzroča škoda. Prav tako morajo lastniki objektov ob občinski cesti imeti na strehah objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg, pritrjene snegolove. Z objektov ob cesti morajo lastniki odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, da ne ogrozijo varnosti udeležencev v prometu. Omenjeni predpisi tudi določajo, da je sneg prepovedano metati na cesto. Globa za fizične osebe večine omenjenih prekrškov na podlagi odlokov znaša 200,00 evrov, za nekatere pa 1.000,00 evrov.

 

Marko Razboršek, vodja skupne uprave