Zbiranje pobud v zvezi z obnovo gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot v letu 2021

Objavljeno: 11. marca 2021

Gozdovi so simbol prostorske in naravne identitete Slovenije. Gospodarjenje z njimi usmerjamo predvsem z gozdnogospodarskim načrtovanjem, ki je v pristojnosti Zavoda za gozdove Slovenije. Usmerjanje gospodarjenja z gozdovi je zahtevno in dolgoročno pomembno usklajevanje  javnih in zasebnih interesov, zato lahko pri njem sodelujejo javnosti in lastniki gozdov.

V skladu s 14. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih (Ur. list RS št. 110/07) pozivamo lastnike gozda in drugo zainteresirano javnost, da podajo pobude in predloge, ki bi jih upoštevali pri pripravi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Rogaška Slatina s prvim letom veljavnosti 2022.

Podatki o gozdovih iz trenutno veljavnih gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot so dosegljivi na spletnem pregledovalniku Zavoda za gozdove Slovenije: http://prostor.zgs.gov.si/pregledovalnik/

Javno zbiranje pobud in predlogov poteka v času med 1. marcem 2021 in 31. majem 2021. Za vaše predloge smo pripravili obrazec. Predloge pošljite najpozneje do 31. maja 2021 po elektronski pošti na naslove kontaktnih oseb, ki so navedeni ob besedilu preteklih načrtov, ali po navadni pošti na naslove območnih enot, ki jih tudi najdete na spletni strani ZGS.

Vaše pobude in predlogi lahko veliko prispevajo k dobrim gozdnogospodarskim načrtom, zato z veseljem pričakujemo vaš odziv.

Pobuda_obrazec_2022

 

Zavod za gozdove Slovenije
OE Celje
Ljubljanska c. 13
3000 Celje