ZBIRANJE VLOG OŠKODOVANCEV, KI SO UTRPELI ŠKODO V KMETIJSTVU ZARADI POSLEDIC SUŠE 2022

Objavljeno: 26. avgusta 2022

Občina Rogatec obvešča, da je na podlagi prejetega sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje, št. 844-18/2022-13-DGZR z dne 12. 8. 2022, začela z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi suše v letu 2022.

Škodo lahko prijavijo oškodovanci, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev oz. imajo številko KMG-MID, in imajo zaradi suše uničenih nad 30 % običajne letne proizvodnje na posameznem pridelku in skupna površina prizadetih kmetijskih površin dosega ali presega 1 ha primerljivih kmetijskih površin.

Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov ali
– 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali
– 4 ha pašnikov ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov, vinogradov ali hmeljišč ali
– 0,2 ha drevesnic, trsnic in matičnih hmeljišč ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž ali
– 6 ha barjanskih travnikov ali drugih površin.

Oškodovanci škodo prijavijo na Obrazcu 2 – Ocena škode v tekoči kmetijskih proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči; obrazec je na voljo tudi na vložišču Občine Rogatec. Obrazec mora biti podpisan in mora obvezno vsebovati naslednje podatke:

  • ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva
  • davčno številko nosilca
  • naslov nosilca
  • KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev; če KMG-MID ni urejen na datum 31. 5. 2022,  oškodovanec ni upravičen do državne pomoči;
  • GERK – številka GERK-a
  • vrsta kulture in šifraseznam priznanih kultur iz Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode
  • poškodovanost – dejanski odstotek poškodovanosti
  • površino poškodovane kulture – dejansko površino poškodovane kulture v arih v GERK-u
  • kontaktno telefonsko številko.

Priložiti je treba fotografije poškodovanih kultur in kopijo obrazca D iz subvencijske vloge za leto 2022 oz. izpis iz registra kmetijskih gospodarstev.

Čitljivo izpolnjeno in dvakrat podpisano prijavo, vključno s prilogami, oškodovanci v času uradnih ur dostavijo na sedež Občine Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec, do vključno petka, 23. septembra 2022.

Dodatne informacije:

Simona Arzenšek, tel. št.: 03 812 10 25, e-naslov: simona.arzensek@rogatec.si

Klavdija Križanec, tel. št.: 03 812 10 28, e-naslov: klavdija.krizanec@rogatec.si

 

Priloge:

Seznam kmetijskih kultur, na katerih se ocenjuje škoda

Obrazec 2